Audio/Visual Live Session “INTER+”

We planned and executed an audiovisual live event.

オーディオビジュアル・ライブイベントを企画・実施しました。

Credit

DJ
AOKI takamasa*
HIRAMATSU TOSHIYUKI*
Live
Sawa Angstrom* + Akitoshi MIZUTANI
toe on net*
qg0fc* + Junichi Akagawa
Food
PICARO EIS*
Sponser
SOUNDS GOOD*
Staff
Akitoshi Mizutani
Junichi Akagawa
Kousei Ikeda
Mao Fukuoka*
Masako Murai
Masaru Nakanishi
Motoki Sonoda
Haruka Miyagoshi*
Hisae Sakai*
Toyoshi Morioka
Yuta Inada
Photo, Video
Tatsuki Katayama*
*: Non-SPEKTRA Staff