Yamabiko

Data

Date : Jul. 21, 2022
Event : Yamabiko
Venue : Kyoto Club Metro

Member

VJ Team Project Manager : Kousei Ikeda
VJ Team Casting : Kousei Ikeda, Toyoshi Morioka
VJ : AMAGI, Arata Matsumoto, asaco, Kousei Ikeda, Saya Adachi, Toyoshi Morioka

Photo : Keita Miwa